หน้าแรก ติดต่อเรา
- Thai English
lumliang.go.th
Line : อบต.ลำเลียง
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ลำเลียง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ลำเลียง
แบบคำร้องขอรับบริการ
ออนไลน์
อบต.ลำเลียง
คำขอลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อบต.ลำเลียง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร 
นางฤทธิพร คงสมาน
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองการบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
087-891-2951
ข่าวประชาสัมพันธ์    /องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (ดู : 54)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 76)
การควบคุมและการประกอบกิจการน้ำแข็ง  (ดู : 78)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเร่ื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ดู : 88)
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 (ดู : 87)
26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก  (ดู : 97)
การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมจากการสำรวจครั้งที่แล้วที่ยังดำเนินการสำรวจไม่ครบถ้วน)  (ดู : 94)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์ได้รับถุงยังชีพ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  (ดู : 96)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพจากสถานการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด - 19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  (ดู : 103)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ดู : 146)
ดูทั้งหมด 
ประกาศ     /องค์การรบริหารบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ประกาศการแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 64)
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 71)
การแสดงผลการดำเนินการจ่ายเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564  (ดู : 92)
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ว่าด้วยวินัยและการักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564 (ดู : 115)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณณะ (ดู : 131)
ดูทั้งหมด 
การจัดซื้อจัดจ้าง     /องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ประกาสผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564) (ดู : 9)
ประกาสผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ 2564) (ดู : 78)
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่า หมู่ที่ 8  (ดู : 84)
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกซอยถ้ำพระขยางค์ หมู่ที่ 5 (ดู : 83)
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 7 -8  (ดู : 90)
ดูทั้งหมด 

ภาพกิจกรรม          า /องค์กรบริหารส่วนตำบลลำเลียง
 
 
งดรับ งดให้ ของขวัญทุกเทศกาล
อ่านรายละเอียด
 
ดูทั้งหมด 
แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ลำเลียง
   
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 132)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 140)
ประกาศรับสมัครบุคคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 137)
ดูทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม      อปท.จังหวัดระนอง
หนังสือสั่งการ  อปท.จังหวัดระนอง
e-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                  อบต.ลำเลียง  
กระดานสนทนา  องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
 
     
     
     
     
     
     
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒,๐๗๗-๘๖๐๖๔๔ โทรสาร : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒
E-mail Address : lumliang2559@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs