หน้าแรก ติดต่อเรา
คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล Thai English
lumliang.go.th
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร

Line : อบต.ลำเลียง
 


  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 1) 19 เม.ย. 2562
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปี 2561 (แก้ไข) (ดู : 4) 19 เม.ย. 2562
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 8) 25 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ดู : 4) 20 มี.ค. 2562
การลดภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศ (ดู : 7) 4 มี.ค. 2562
ประกาศการลดหย่อน และการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561 (ดู : 16) 7 ก.พ. 2562
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การลดหย่อน และการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 (ดู : 16) 17 ม.ค. 2562
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2562 (ดู : 42) 19 ธ.ค. 2561
คู่มือเกี่ยวกับการระเบียบการดำเนินการทางวินัย (ดู : 99) 2 ต.ค. 2561
แผ่นพับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ดู : 83) 2 ต.ค. 2561
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 59) 29 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 65) 20 ส.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพืื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 75) 2 ส.ค. 2561
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (ดู : 85) 10 เม.ย. 2561
ประกาศ การกำหนดทำเลราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเแลี่ย ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน (ดู : 87) 12 ม.ค. 2561
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2561 (ดู : 136) 15 ธ.ค. 2560
จดหมายข่าวกำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2561 (ดู : 78) 15 ธ.ค. 2560
ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ ทะเบียน บง 568 ระนอง (ดู : 76) 20 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะ (ดู : 70) 31 ต.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ดู : 92) 16 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ลำเลียง (ดู : 111) 12 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรบุคคลเป็น พนง.จ้างในสังกัด อบต.ลำเลียง (ดู : 136) 9 ต.ค. 2560
รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ลำเลียง (ดู : 190) 20 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแพรกขวา ม.9 (ดู : 93) 4 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยสะท้อน ม.4 (ดู : 86) 4 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 78) 4 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 77) 4 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยสะท้อน (ดู : 56) 3 ส.ค. 2560
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 (ดู : 88) 27 มิ.ย. 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 93) 27 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 (ดู : 107) 25 พ.ค. 2560
ขั้นตอนปฏิบััติเมื่อรับเรื่องร้องเรียน (ดู : 74) 22 พ.ค. 2560
เรียกประชุมสภา อบต.ลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 90) 22 พ.ค. 2560
สัญญาซื้อขายรถ (ดู : 85) 27 เม.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 125) 20 เม.ย. 2560
ประกาศซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ (ดู : 186) 4 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา ตรวจงานจ้าง (ดู : 188) 20 มี.ค. 2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 77) 23 ธ.ค. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ดู : 53) 5 ธ.ค. 2559
ข้อมูลรายรับรายจ่าย ของ อบต.ลำเลียง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 89) 3 ธ.ค. 2559
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน อบต.ลำเลียง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 78) 21 พ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุงเข้าสู่ระบบแท่ง) (ดู : 50) 21 พ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 54) 4 พ.ย. 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 74) 3 ต.ค. 2559
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) (ดู : 79) 18 ก.ค. 2559
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามมาตรา 7 (ดู : 70) 21 มิ.ย. 2559
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและข้อเรียกร้องของ อบต.ลำเลียง (ดู : 77) 14 มิ.ย. 2559
ผลการประเมินความพึงพอใจ (ดู : 73) 30 พ.ค. 2559
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(รอบปีงบประมาณ 2558-2560) (ดู : 58) 30 ก.ย. 2558
การมอบอำนาจของนายก อบต.ลำเลียง ให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน (ดู : 89) 5 พ.ย. 2557
ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษี ปี 60 (ดู : 237) ธ.ค. 12
คู่มือประชาชน (ดู : 202) ธ.ค. 12
ผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 184) ธ.ค. 12
ผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 141) ธ.ค. 12
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังเข้ - บ้านบางนา หมู่ที่ 9 (ดู : 107) ธ.ค. 12
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบางพรวด - วัดใหม่ ม.8 (ดู : 161) ธ.ค. 12
ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ดู : 118) มี.ค. 12
ผลการประเมินตนเอง (ดู : 125) ม.ค. 12
ผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 113) ธ.ค. 11
กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพรวด - วัดใหม่ หมู่ที่ 8 (ดู : 180) ธ.ค. 11
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒,๐๗๗-๘๖๐๖๔๔ โทรสาร : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs