หน้าแรก ติดต่อเรา
คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล Thai English
lumliang.go.th
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร

Line : อบต.ลำเลียง
 


  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพรวด - วัดใหม่ หมู่ที่ 8 (ดู : 132) ธ.ค. 11
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยในช่อง หมูที่ 6 (ดู : 109) ก.พ. 11
สัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (ดู : 142) ก.พ. 11
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 105) ธ.ค. 10
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านสองแพรก (ดู : 80) ธ.ค. 10
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (ดู : 213) ต.ค. 10
สัญญาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านสองแพรกขวา ซอยวัดใหม่ หมู่ที่ 8 (ดู : 146) มี.ค. 10
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 149) ธ.ค. 9
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 124) ธ.ค. 9
ประกาศซื้อหินคลุก (ดู : 79) ธ.ค. 9
ประกาศโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 (ดู : 85) ธ.ค. 9
ประกาศโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 (ดู : 69) ธ.ค. 9
ประกาศโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังเข้ บ้านบางนา ม.9 (ดู : 85) ธ.ค. 9
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยญวน ม.7 (ดู : 70) ธ.ค. 9
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ผู้ดูแลเด็ก) (ดู : 145) ธ.ค. 9
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 140) ธ.ค. 9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรและเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.ลำเลียง (ดู : 104) ธ.ค. 9
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 151) ก.พ. 9
ประกาศ อบต.ลำเลียง เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรและเลือกสรรบุคคลเป็น พนง.จ้าง ในสังกัด อบต.ลำเลียง (ดู : 365) ธ.ค. 8
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) (ดู : 168) ธ.ค. 8
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (ดู : 132) ธ.ค. 6
สัญญาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านลำเลียง หมู่ที่ 1 (ดู : 135) ธ.ค. 6
ผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 161) ธ.ค. 6
ผู้ผ่านการคัดเลือก (ดู : 109) ธ.ค. 6
ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง (ดู : 104) ธ.ค. 5
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 118) ธ.ค. 5
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา และตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ดู : 122) เม.ย. 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ดู : 136) ธ.ค. 4
รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 154) ธ.ค. 3
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ประจำปี 2560 (ดู : 159) ม.ค. 3
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ประจำปี 2560 (ดู : 218) ม.ค. 3
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ประจำปี 2560 (ดู : 108) ม.ค. 3
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ประจำปี 2560 (ดู : 117) ม.ค. 3
ประมวลการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี 2559 (ดู : 169) ส.ค. 2
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยห้วยหลุด ม.2 (ดู : 174) ธ.ค. 1
โครงการ ถนน คสล. สายห้วยหลุง -วัดเลียง (ดู : 237) ธ.ค. 1
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ดู : 129) ธ.ค. 1
กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการเสนอราคา และ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก ถนน คสล. หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 (ดู : 132) พ.ย. 1
ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา ตรวจงานจ้าง (ดู : 84) มิ.ย. 1
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง (ดู : 104) พ.ค. 1
ขั้นตอนในการขอนุญาตขุดดิน (ดู : 98) พ.ค. 1
ขั้นตอนในการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (ดู : 115) พ.ค. 1
ขั้นตอนในการชำระภาษี (ดู : 99) พ.ค. 1
คู่มือการจัดเก็บรายได้ (ดู : 127) 0 ธ.ค.
ขั้นตอนในการชำระภาษี (ดู : 138) 0 ธ.ค.
จดหมายข่าว (ดู : 109) 0 ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2558 (ดู : 113) 0 ธ.ค.
กำหนดการจัดงานประเพนีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู : 93) 0 ธ.ค.
ประกาศผลสอบครูผู้ดูแลเด็ก (ดู : 92) 0 ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (ดู : 93) 0 ธ.ค.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 60) 0 ธ.ค.
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ดู : 54) 0 ธ.ค.
ประกาศรับสมัครครูผู้ดูแลเด็ก (ดู : 58) 0 ธ.ค.
แบบฟอร์มเอกสารคำร้องทั่วไป (ดู : 62) 0 ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ดู : 53) 0 ธ.ค.
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างในสังกัดอบต.ลำเลียง (ดู : 61) 0 ธ.ค.
ประกาศแจ้งเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่สอบพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ดู : 60) 0 ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็กและตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ดู : 63) 0 ธ.ค.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 70) 0 ธ.ค.
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 63) 0 ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒,๐๗๗-๘๖๐๖๔๔ โทรสาร : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs