หน้าแรก ติดต่อเรา
คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล Thai English
lumliang.go.th
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร

Line : อบต.ลำเลียง
 


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านสองแพรก ม.7 (ดู : 73) ธ.ค. 4
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านลำเลียง ม.6 (ดู : 78) ธ.ค. 4
สัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหลุง -วัดลำเลียง หมู่ที่ 1 (ดู : 51) ต.ค. 2
สัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ 2 (ดู : 73) ต.ค. 2
ประกาศโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 (ดู : 86) ธ.ค. 1
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ 7 (ดู : 62) 0 ธ.ค.
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ 10 (ดู : 75) 0 ธ.ค.
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ 6 (ดู : 69) 0 ธ.ค.
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ 8 (ดู : 68) 0 ธ.ค.
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ (ดู : 58) 0 ธ.ค.
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในช่อง – วังเข้ (ดู : 57) 0 ธ.ค.
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 68) 0 ธ.ค.
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง (ดู : 59) 0 ธ.ค.
ประกาศราคาจ้างโครงการระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ดู : 61) 0 ธ.ค.
สอบราคาค่าจ้าง (ดู : 59) 0 ธ.ค.
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ 6 (ดู : 60) 0 ธ.ค.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) บ้านห้วยไทรงาม (ดู : 69) 0 ธ.ค.
ประกวดราคาซื้อรถเครน(กระเช้าไฟฟ้า) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 66) 0 ธ.ค.
สอบราคาซื้อวัสดุทางการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือ สื่อการเรียนการสอน (ดู : 62) 0 ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๓) ตำบลลำเลียง (ดู : 64) 0 ธ.ค.
ประกวดราคาจ้าง (ดู : 63) 0 ธ.ค.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ม.3 (ดู : 66) 0 ธ.ค.
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือ สื่อการเรียนการสอน (ดู : 60) 0 ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่งวนตำบลลำเลียง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 58) 0 ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้าง (ดู : 61) 0 ธ.ค.
จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 62) 0 ธ.ค.
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย รน.ถ.๒๙-๑ (ดู : 64) 0 ธ.ค.
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายห้วยญวน-ห้วยเหมือง (ดู : 61) 0 ธ.ค.
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (ดู : 61) 0 ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒,๐๗๗-๘๖๐๖๔๔ โทรสาร : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs