หน้าแรก ติดต่อเรา
คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล Thai English
lumliang.go.th
Line : อบต.ลำเลียง
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ลำเลียง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ลำเลียง
แบบคำร้องขอรับบริการ
ออนไลน์
อบต.ลำเลียง
คำขอลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อบต.ลำเลียง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การควบคุมและการประกอบกิจการน้ำแข็ง (ดู : 11) 16 ก.ค. 2564
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเร่ื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ดู : 11) 9 ก.ค. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 (ดู : 13) 9 ก.ค. 2564
26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 12) 26 มิ.ย. 2564
การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมจากการสำรวจครั้งที่แล้วที่ยังดำเนินการสำรวจไม่ครบถ้วน) (ดู : 18) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์ได้รับถุงยังชีพ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 23) 27 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพจากสถานการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด - 19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 33) 27 พ.ค. 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ดู : 65) 20 เม.ย. 2564
ประกาศ การแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 2 (ดู : 50) 20 เม.ย. 2564
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 52) 2 เม.ย. 2564
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 47) 16 มี.ค. 2564
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (ดู : 161) 22 ก.พ. 2564
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 108) 29 ม.ค. 2564
ประกาศ การแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 44) 14 ม.ค. 2564
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ ประจำปี 2563 (ดู : 73) 15 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 141) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศ การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 118) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 87) 17 พ.ย. 2563
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 28) 9 พ.ย. 2563
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ดู : 75) 29 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วิธีลดใช้พลังงานในออฟฟิต (ดู : 16) 23 ต.ค. 2563
ประกาศ การแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 112) 9 ต.ค. 2563
ประกาศ การแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 96) 16 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลลำเลียงรวบรวมขยะอันตรายมาไว้ที่ถังขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน เพื่อ อบต.ลำเลียงจะรวบรวมส่ง อบจ. ระนองเพื่อกำจัดต่อไป (ดู : 11) 18 มิ.ย. 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 101) 15 มิ.ย. 2563
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ (ดู : 82) 27 พ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 83) 22 พ.ค. 2563
ประกาศการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ดู : 96) 20 เม.ย. 2563
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 123) 2 เม.ย. 2563
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 (ดู : 99) 30 ม.ค. 2563
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 294) 3 ม.ค. 2563
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 83) 31 ธ.ค. 2563
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 298) 25 ธ.ค. 2562
จดหมายข่าว (ดู : 74) 6 ธ.ค. 2562
ขยายระยะเวลาการสำรวจและการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 233) 2 ธ.ค. 2562
ร่วมละขยะมูลฝอยในชุมชน ตามหลักการ 3RS (ดู : 9) 15 พ.ย. 2562
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 285) 15 พ.ย. 2562
แจ้งประชาสัมพันธ์การยืนยันข้อมูลของผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ดู : 108) 13 พ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 112) 11 พ.ย. 2562
การออกสำรวจของพนักงานสำรวจ (ดู : 120) 18 ต.ค. 2562
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 85) 10 ต.ค. 2562
รายงานการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ (ดู : 81) 6 ก.ย. 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2562 (ดู : 116) 20 ส.ค. 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2561 (ดู : 115) 20 ส.ค. 2562
แจ้งการรับเช็คคืนเงินซื้อซองเอกสารสอบราคา (ดู : 119) 9 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 136) 25 มิ.ย. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ดู : 129) 17 มิ.ย. 2562
เผยแพร่รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 139) 21 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 197) 19 เม.ย. 2562
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปี 2561 (แก้ไข) (ดู : 179) 19 เม.ย. 2562
การใช้น้ำอย่างประหยัด (ดู : 149) 4 เม.ย. 2562
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 139) 25 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ดู : 137) 20 มี.ค. 2562
การลดภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศ (ดู : 138) 4 มี.ค. 2562
ประกาศการลดหย่อน และการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561 (ดู : 140) 7 ก.พ. 2562
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การลดหย่อน และการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 (ดู : 182) 17 ม.ค. 2562
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องความพึงพอใจของประชาชน (ดู : 132) 14 ม.ค. 2562
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2562 (ดู : 174) 19 ธ.ค. 2561
เรียกประชุมสภา อบต.ลำเลียง สมััยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 113) 8 ต.ค. 2561
คู่มือเกี่ยวกับการระเบียบการดำเนินการทางวินัย (ดู : 228) 2 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒,๐๗๗-๘๖๐๖๔๔ โทรสาร : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒
E-mail Address : lumliang2559@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs