หน้าแรก ติดต่อเรา
- Thai English
lumliang.go.th
Line : อบต.ลำเลียง
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ลำเลียง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ลำเลียง
แบบคำร้องขอรับบริการ
ออนไลน์
อบต.ลำเลียง
คำขอลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อบต.ลำเลียง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาสผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564) (ดู : 9) 25 ม.ค. 2565
ประกาสผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ 2564) (ดู : 77) 11 ต.ค. 2564
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่า หมู่ที่ 8 (ดู : 84) 29 ก.ย. 2564
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกซอยถ้ำพระขยางค์ หมู่ที่ 5 (ดู : 83) 29 ก.ย. 2564
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 7 -8 (ดู : 90) 29 ก.ย. 2564
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 11 (ดู : 96) 29 ก.ย. 2564
ประกาสผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ 2564) (ดู : 91) 14 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) (ดู : 107) 28 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ 2564) (ดู : 156) 21 เม.ย. 2564
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอยตาสิทธ์ ม.2 (ดู : 159) 10 มี.ค. 2564
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา (ดู : 182) 3 มี.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ดู : 274) 19 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1-2, 4-11 (ดู : 201) 18 ก.ย. 2563
ผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน หมู่ท่ี 9 (ดู : 200) 18 ก.ย. 2563
ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว ม. 1-2,4-11 (ดู : 125) 16 ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา (ดู : 119) 9 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 11 (ดู : 124) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 10 (ดู : 121) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 9 (ดู : 113) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 8 (ดู : 105) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 7 (ดู : 109) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 107) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 98) 28 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 106) 28 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 98) 28 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 104) 28 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (เพิ่ม) (ดู : 96) 26 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563(เงินอุดหนุน) (ดู : 103) 19 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3 (ดู : 129) 24 ก.ค. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคาซุ้มเฉลิมพระเกียรติลายไทย (ดู : 124) 17 ก.ค. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศพด.บ้านลำเลียง ม.๖ (ดู : 142) 17 มิ.ย. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ ๕ (ดู : 134) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ดู : 152) 15 พ.ค. 2563
ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ดู : 155) 13 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 135) 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 150) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (ดู : 146) 13 เม.ย. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ดู : 135) 10 เม.ย. 2563
โครงการซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศพด.สองแพรก (ดู : 136) 2 มี.ค. 2563
โครงการซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศพด.สองแพรกขวา (ดู : 122) 2 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ (ดู : 130) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทอง ๑ หมู่ท่ี ๗ (ดู : 126) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างบล็อค คสล. ซอยห้วยหลุด ม.๒ (ดู : 124) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก ม.7 (ดู : 124) 31 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาสี หมู่ที่ 2 (ดู : 129) 23 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วอยบางพลูหนัง หมู่ที่ ๖ (ดู : 133) 20 ม.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงห์สองแพรก หมูที่ ๗ (ดู : 131) 15 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) (ดู : 136) 9 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ ๕ (ดู : 128) 6 ม.ค. 2563
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอยบางพลู ม.6 (ดู : 126) 2 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ซอยพิพัฒผล หมู่ที่ 1 (ดู : 138) 25 ธ.ค. 2562
ประกาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา ม.5 (ดู : 133) 13 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทืติก ซอยพิพฒน์ผล ม.1 (ดู : 162) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมป้องกันกัดเซาะไหล่ทาง ซอยห้วยหลุด ม.2 (ดู : 146) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียน.ไทยรัฐ วิทยา 97 2/2562(ครั้งที่ 1) (ดู : 153) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียน.บ้านสองแพรก 2/2562(ครั้งที่ 1) (ดู : 153) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียน.บ้านลำเลียง 2/2562(ครั้งที่ 1) (ดู : 155) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านห้วยไทรงาม 2/2562(ครั้งที่ 1) (ดู : 147) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านสองแพรกขวา 2/2562(ครั้งที่ 1) (ดู : 146) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านลำเลียง 2/2562(ครั้งที่ 1) (ดู : 142) 1 พ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒,๐๗๗-๘๖๐๖๔๔ โทรสาร : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒
E-mail Address : lumliang2559@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs