หน้าแรก ติดต่อเรา
คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล Thai English
lumliang.go.th
Line : อบต.ลำเลียง
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ลำเลียง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ลำเลียง
แบบคำร้องขอรับบริการ
ออนไลน์
อบต.ลำเลียง
คำขอลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อบต.ลำเลียง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร  ประกาศ
หัวข้อ วันที่
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ว่าด้วยวินัยและการักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564 (ดู : 7) 3 ส.ค. 2564
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณณะ (ดู : 15) 18 ม.ค. 2564
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 15) 17 ธ.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ดู : 165) 5 พ.ย. 2563
การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่า่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัข และแมว พ.ศ....... (ดู : 150) 22 ก.ย. 2563
บัญชีราคาประเมินทนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 86) 12 มิ.ย. 2563
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 180) 27 เม.ย. 2563
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (ดู : 157) 13 พ.ย. 2562
ประกาศ ๑ อปท. ๑. ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ดู : 100) 21 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒,๐๗๗-๘๖๐๖๔๔ โทรสาร : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒
E-mail Address : lumliang2559@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs