หน้าแรก ติดต่อเรา
- Thai English
lumliang.go.th
Line : อบต.ลำเลียง
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ลำเลียง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ลำเลียง
แบบคำร้องขอรับบริการ
ออนไลน์
อบต.ลำเลียง
คำขอลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อบต.ลำเลียง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร  ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 15 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 1 สิงหาคม 2565
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายอรุณ อภิรักษ์วรากร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ได้พิจารณาตามระเบียบวาระ
ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565
2 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565
3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด)
4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองคลัง)
5 พิจารณารับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจ AED) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทรศัพท์ : 077-860644
E-mail Address : lumliang2559@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs