หน้าแรก ติดต่อเรา
คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล Thai English
lumliang.go.th
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร

Line : อบต.ลำเลียง
 


  ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพประชุมร่วมกับหมู่บ้าน โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 53 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์การบริาหารส่วนตำบลได้

3.ประชาชนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

4.องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะและความต้องการที่แท้จริงจากประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ของตำบล

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒,๐๗๗-๘๖๐๖๔๔ โทรสาร : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs