หน้าแรก ติดต่อเรา
คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล Thai English
lumliang.go.th
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร

Line : อบต.ลำเลียง
 


  ประมวลภาพกิจกรรม
กีฬาดอกกาแฟเกมส์ (กีฬาตำบลลำเลียง) ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 9 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2563
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ร่วมกับชมรมกีฬาดอกกาแฟเกมส์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ (กีฬาตำบลลำเลียง) ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านสองแพรก โดยพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางฤทธิพร คงสมาน หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ประธานอำนวยการจัดการแข่งข่น กล่าวรายงาน ต่อนายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี ประธานในพิธีเปิด

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒,๐๗๗-๘๖๐๖๔๔ โทรสาร : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒
E-mail Address : lumliang2559@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs