หน้าแรก ติดต่อเรา
- Thai English
lumliang.go.th
Line : อบต.ลำเลียง
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ลำเลียง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ลำเลียง
แบบคำร้องขอรับบริการ
ออนไลน์
อบต.ลำเลียง
คำขอลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อบต.ลำเลียง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร  ประกาศ
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 (ดู : 12) 27 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลลำเลียง เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) (ดู : 93) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศ อบต.ลำเลียง เรื่องรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณ ของ อบต.ลำเลียง ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 84) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 80) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 92) 16 ธ.ค. 2565
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิื่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง (ดู : 117) 1 ธ.ค. 2565
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 80) 29 พ.ย. 2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 82) 23 พ.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ดู : 314) 19 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2564 (ดู : 306) 28 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 338) 8 ก.พ. 2565
ประกาศการแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 452) 28 ต.ค. 2564
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 509) 28 ต.ค. 2564
การแสดงผลการดำเนินการจ่ายเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 404) 17 ก.ย. 2564
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ว่าด้วยวินัยและการักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564 (ดู : 404) 3 ส.ค. 2564
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณณะ (ดู : 391) 18 ม.ค. 2564
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 331) 17 ธ.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ดู : 589) 5 พ.ย. 2563
การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่า่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัข และแมว พ.ศ....... (ดู : 557) 22 ก.ย. 2563
บัญชีราคาประเมินทนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 350) 12 มิ.ย. 2563
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 472) 27 เม.ย. 2563
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (ดู : 443) 13 พ.ย. 2562
ประกาศ ๑ อปท. ๑. ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ดู : 401) 21 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทรศัพท์ : 077-860644
E-mail Address : saraban@lumliang.go.th
lumliang125@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs