ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ครั้งที่ 3/2566
15
11 สิงหาคม 2566

📋📋วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.📋📋
นายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ครั้งที่ 3/2566
เพื่อพิจารณาเห็นชอบงบประมาณคงเหลือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และขออนุมัติโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 📍 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

img
img
img
img
img
img
img
img