กองช่าง
 • นายกฤษณะ เขี้ยววงศ์

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายกฤษณะ เขี้ยววงศ์

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  วิศวกรโยธา

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • -ว่าง-

  นายช่างเขียนแบบ

 • นางสาวณัฏฐ์ชญา พนาลี

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายวงศธร จิตต์เจริญ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวธัญวรัตน์ ทองแท่ง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายมั่นคง นาเมืองรักษ์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายสิรวิชณ์ เพชรฝั่งซ้าย

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายมนูญ ณรงค์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายเอนก สายน้ำใส

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายสุพัฒน์ ดอกไม้

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

 • นายไพรัช บุญแก้ว

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง

 • นายบุญมา ต้นน้ำนิ่ง

  คนงาน

 • นายโกศล ระวีแสง

  คนงาน

 • นายอภินัทธ์ แสงแดง

  คนงาน

 • นายกฤตภาส ไหมเกื้อ

  พนักงานขับรถยนต์