ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ 8
 • นางการดา ฟุ้งนภากาศ

  ครู รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา

 • นางสาวเพชรรัตน์ ธนบัตร

  ครู

 • นางสาววิลัยพร ดับทุกข์

  ครู

 • นางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิศร

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวอรวรรณ ละออแช่ม

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวปวีณ์ธิดา ซื่อตรง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)