ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ 10
 • นางบุญนำ เขี้ยววงศ์

  ครู รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม

 • นางสาวคำขวัญ หวังเสริมกลาง

  ครู

 • นางสาวสุภิน พัดโท

  ครู

 • นางสาวนวลจันทร์ หิรัญวงศ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาววริษา เรืองจันทร์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวกิตติยา บี้บก

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)