ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ 7
 • นางสารภี เต็มเมือง

  ครู รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก

 • นางจารุณี บัวกลาง

  ครู

 • นางวัชรินทร์ เพชรขัน

  ครู

 • นางสาวบุญทิพย์ เพ็งบางแกะ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวกันยารัตน์ โคตรมณี

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นางสาวภารดี ดีด้วยมือ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นางสาวอุรีรัตน์ สายป้อง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)