คณะผู้บริหาร
 • นายเธียรชัย สายน้ำใส

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

  081-9700633

 • นายบุญเรือง อัตตะภิญโญ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

  063-8061007

 • นายสุริยา ศิริวงษ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

  081-3964192

 • นางรุจี คำฝอย

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

  098-9349114