ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการผสมเกสรทุเรียนในพื้นที่ตำบลลำเลียงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมการผสมเกสรทุเรียนในพื้นที่ตำบลลำเลียงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

2

1 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

0

29 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพ และฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร "การทำเบเกอรรี่เบื้องต้น"

โครงการส่งเสริมอาชีพ และฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร "การทำเบเกอรรี่เบื้องต้น"

0

29 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

309

23 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมเพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย No Gift Policy

การประชุมเพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย No Gift Policy

3

2 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมขอรับมาตรฐาน GAP

โครงการฝึกอบรมขอรับมาตรฐาน GAP

327

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

334

13 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566

351

25 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินการคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2567

ประเมินการคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2567

340

13 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

335

8 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ครั้งที่ 6/2566

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ครั้งที่ 6/2566

330

7 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

334

20 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566

351

17 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566

ประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566

326

27 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

329

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2566

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2566

330

18 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
13 ตุลาคม 2566 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม 2566 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

350

13 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

320

4 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมพนักงาน อบต. ลำเลียง ครั้งที่ 5/2566

ประชุมพนักงาน อบต. ลำเลียง ครั้งที่ 5/2566

360

3 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การลบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2566

ประชุมสภาองค์การลบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2566

350

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...