องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง 125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์ : 077-860644
  • วิสัยทัศน์

    คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล

นายเธียรชัย สายน้ำใส

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

081-9700633

นางฤทธิพร คงสมาน

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

087 - 8912951

ข่าวสารชาวอบต.ลำเลียง

กิจกรรมชาวอบต.ลำเลียง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.ลำเลียง เราดูแล

11
หมู่
9,456
ประชากร
238.90
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.