ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดคลอรีน เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมถังน้ำ เครื่องวัดความขุ่น และเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-18

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR / AED /CHKOKING โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-08

เทศบาลตำบลน้ำจืด

จ้างซ่อมชุดเกียร์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-17

เทศบาลตำบลบางนอน

ซื้อวัสดุประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-22

เทศบาลตำบลหงาว

จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

เทศบาลตำบลปากน้ำ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-18