ข้อมูลพื้นฐาน
ด้านศาสนา
30 พฤศจิกายน 544

10


                         1 วัด    จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่

                                    1.1 วัดลำเลียง                            ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลลำเลียง

                                    1.2 วัดสองแพรก                            ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลลำเลียง

 

                        2 สำนักสงฆ์       จำนวน  11  แห่ง  ได้แก่

                                      2.1 สำนักสงฆ์ห้วยท่อม              ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลลำเลียง

                                      2.2 สำนักสงฆ์สุวรรณรัตนาราม      ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลลำเลียง

                                      2.3 สำนักสงฆ์เขาเทวดา              ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลลำเลียง

                                      2.4 สำนักสงฆ์สองแพรก              ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลลำเลียง

                                      2.5 สำนักสงฆ์แพรกซ้าย              ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลลำเลียง

                                      2.6 สำนักสงฆ์บางพรวด              ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลลำเลียง

                                      2.7 สำนักสงฆ์ห้วยเนียง               ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลลำเลียง

                                      2.8 สำนักสงฆ์บางพรวด              ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลลำเลียง

                                      2.9 สำนักสงฆ์ทับโก                   ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลลำเลียง

                                      2.10 สำนักสงฆ์ห้วยไทรงาม         ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ตำบลลำเลียง

                                      2.11 สำนักสงฆ์น้ำทุ่น                 ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ตำบลลำเลียง

 

ดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
30 พฤศจิกายน 542

30


1.ภาพดวงตรา

 

2.ความหมายของภาพดวงตรา

เรือใบลำเลียงสินค้าในแม่น้ำกระบุรี

 

3.การจัดตั้ง

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ พ.ศ.2540

 

ที่ตั้ง พื้นที่ และอาณาเขต
30 พฤศจิกายน 542

83


ที่ตั้ง 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  ตั้งอยู่เลขที่  125  หมู่ที่  2  ตำบลลำเลียง  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระบุรี  เป็นระยะทางประมาณ  10 กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดระนอง  เป็นระยะทางประมาณ  60 กิโลเมตร

 

พื้นที่และอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  มีพื้นที่ จำนวน  238.90  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้

            ทิศเหนือ             ติดต่อกับหมู่ที่ 7  หมู่ที่  6  และหมู่ที่  8  ตำบลน้ำจืด  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง

                                    โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ำกระบุรี  ไปทางทิศตะวันออกตามคลองบางหมี ผ่าน
                                    เขากระโจมไฟ  ไปทางทิศตะวันออกตามสันเขาบกกราย สิ้นสุดที่เขานาง อำเภอสวี
                                    จังหวัดชุมพร  ระยะทางประมาณ  24  กิโลเมตร

            ทิศตะวันออก        ติดต่อกับอำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเขานาง  ไปทางทิศใต้
                                    ตามเส้นแบ่งเขตเดิมของอำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  กับอำเภอสวี  จังหวัดชุมพร

                                    ผ่านสันเขาน้ำลอดน้อย  ผ่านเขาปลายห้วยหินโพรง  และผ่านเขาแดน สิ้นสุดเขา
                                    แดนจดเขตอำเภอละอุ่น  จังหวัดชุมพร  และอำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ระยะทาง
                                    ประมาณ  28  กิโลเมตร

            ทิศใต้                 ติดต่อกับอำเภอละอุ่น  จังหวัดระนอง  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเขาแดนไปทางทิศ
                                    ตะวันตก  ตามเส้นแบ่งเขตเดิมของอำเภอกระบุรี กับอำเภอละอุ่น  จังหวัดระนอง
                                    ตามสันเขาบางใหญ่  สิ้นสุดที่เขาบางใหญ่  ระยะทางประมาณ  12  กิโลเมตร

            ทิศตะวันตก          ติดต่อกับหมู่ที่  5  หมู่ที่  4  และหมู่ที่  1  ตำบลบางใหญ่  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
                                    เขาบางใหญ่เขตติดต่อกับอำเภอละอุ่น  จังหวัดระนอง  ไปทางทิศเหนือถึงจุดรวม
                                    คลองบางนากับคลองลำเลียง  สิ้นสุดที่ปากคลองบางหมี  ระยะทางประมาณ

                                    27  กิโลเมตร

 

เขตการปกครองและจำนวนประชากร
30 พฤศจิกายน 542

83


องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 ตำบล จำนวน  11  หมู่บ้าน และมีจำนวนประชากร  ดังนี้


ตารางที่ 1 จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  (จำแนกตามเขตการปกครอง)
                         จำนวนครัวเรือน 4,782 
                                     - ชาย จำนวน 4,813 คน
                                     - หญิง จำนวน 4,659 คน
                                                       รวมทั้งสิ้น 9,472 คน
                                                                                           **ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566

ชื่อหมู่บ้าน (ชาย) (หญิง) (รวม) (ครัวเรือน)
ลำเลียง 234 236 470 217
ห้วยไทร 252 273 525 270
บางหมีล่าง 176 175 351 167
ลำเลียงใน 464 429 893 379
บางบอน 216 260 476 214
วังเข้ 278 249 527 229
สองแพรก 1,488 1,472 2,960 1,533
สองแพรกขวา 806 710 1,516 742
บางนา 220 207 427 207
ห้วยไทรงาม 580 546 1,126 669
ห้วยไทรเหนือ 99 102 201 155
 

 

ด้านการประกอบอาชีพ
30 พฤศจิกายน 542

20


ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง มีการประกอบอาชีพดังนี้

                        1 อาชีพเกษตรกรรม                                             ร้อยละ  60

                        2 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                                   ร้อยละ  20

                        3 อาชีพรับราชการ/วิสาหกิจ                                   ร้อยละ  10

                        4  อาชีพรับจ้างทั่วไป                                            ร้อยละ  10

 

ด้านการศึกษา
30 พฤศจิกายน 542

16


                        มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่  ดังนี้

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่

1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง                ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลลำเลียง

1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก             ตั้งอยู่หมู่ที่   7  ตำบลลำเลียง

1.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา        ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลลำเลียง

1.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม          ตั้งอยู่หมู่ที่  10 ตำบลลำเลียง

2.โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่

                        2.1  โรงเรียนบ้านลำเลียง                             ตั้งอยู่หมู่ที่  1 ตำบลลำเลียง

3.โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่      

                        3.1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  97 (บางบอน)         ตั้งอยู่หมู่ที่  5 ตำบลลำเลียง

                        3.2  โรงเรียนบ้านสองแพรก                          ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง

 

ด้านสาธารณสุข
30 พฤศจิกายน 542

12


            มีสถานบริการด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่  ดังนี้

            1 โรงพยาบาล  จำนวน  2  แห่ง ได้แก่

                        1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำเลียง     ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลลำเลียง                                                

                        1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก       ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง

            2 กลุ่มสมาชิก อสม.            จำนวน  11  กลุ่ม ได้แก่

                        2.1 กลุ่มสมาชิก อสม.บ้านลำเลียง                   ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลลำเลียง

                        2.2 กลุ่มสมาชิก อสม.บ้านห้วยไทร                  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ตำบลลำเลียง

                        2.3 กลุ่มสมาชิก อสม.บ้านบางหมีล่าง                          ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ตำบลลำเลียง

                        2.4 กลุ่มสมาชิก อสม.บ้านลำเลียงใน               ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลลำเลียง

                        2.5 กลุ่มสมาชิก อสม.บ้านบางบอน                ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลลำเลียง

                        2.6 กลุ่มสมาชิก อสม.บ้านวังเข้                      ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลลำเลียง

                        2.7 กลุ่มสมาชิก อสม.บ้านสองแพรก                ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลลำเลียง

                        2.8 กลุ่มสมาชิก อสม.บ้านสองแพรกขวา           ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลลำเลียง

                        2.9 กลุ่มสมาชิก อสม.บ้านบางนา                   ตั้งอยู่หมู่ที่  9  ตำบลลำเลียง

                        2.10 กลุ่มสมาชิก อสม.บ้านห้วยไทรงาม           ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ตำบลลำเลียง

                        2.11 กลุ่มสมาชิก อสม.บ้านห้วยไทรเหนือ         ตั้งอยู่หมู่ที่  11  ตำบลลำเลียง