ภาพกิจกรรม
13 ตุลาคม 2566 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
17
13 ตุลาคม 2566

นายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง มอบหมายให้นายบุญเรือง อัตตะภิญโญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง นายสุริยา ศิริวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานครุ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ร่วมตักบาตรน้อมรำลึกเนื่องใน"วันนวมินทรมหาราช" วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอกระบุรี ซึ่ง เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า สัตตมวรรษ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 รับทราบการกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น"วันนวมินทรมหาราช" และร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอกระบุรี นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รำลึกเนื่องในวัน "นวมินทรมหาราช" วันแห่งการเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบ 7 ปี หรือเรียกว่า สัตตมวรรษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และภาคประชาชนชาวกระบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อนจะร่วมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที