ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
47
29 เมษายน 2567

👩‍🏫📚โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567👩‍🏫📚

✨วันที่ 29 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ทั้งนี้ นายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว

     องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ชุมชน

🍁🍁วัตถุประสงค์ ดังนี้🍁🍁

🔸 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้พนักงานมีความประพฤติที่ดี

🔸 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง

🔸 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในด้านต่างๆ

#รักลำเลียง

#ที่นี่ลำเลียง

...............................

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th

แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง

ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎️☎️