กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำเลียง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
29 เมษายน 2564

0


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 
ยุทธศาสตร์ที่  1           การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  คือ
 
แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน
 
แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนการลดรายจ่ายในครัวเรือนและชุมชน
 
แนวทางการพัฒนาที่  4  สนับสนุนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน  ที่อยู่อาศัยของประชาชนและการคุ้มครองที่ดินของรัฐ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2           การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
 
ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  คือ
 
แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 
แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสุขภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนาที่  4  รักษาความสงบเรียบร้อยภายในและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3           การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ประกอบด้วย  3  แนวทางการพัฒนา  คือ
 
แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาด้านคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกได้มาตรฐานและทั่วถึง
 
แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 
แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนา  ปรับปรุง  บำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4           การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ประกอบด้วย  2  แนวทางการพัฒนา  คือ
 
แนวทางการพัฒนาที่  1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนาที่  2  บำบัด  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5           การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
ประกอบด้วย  3  แนวทางการพัฒนา  คือ
 
แนวทางการพัฒนาที่  1  การพัฒนา  ฟื้นฟู  แหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
 
แนวทางการพัฒนาที่  2  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และการดำรงวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนาที่  3  การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6           การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
 
ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  คือ
 
แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาบุคลากรในองค์กรและท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
 
แนวทางการพัฒนาที่  2  สร้างจิตสำนึก  ค่านิยม  และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ
 
แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
แนวทางการพัฒนาที่  4  พัฒนาสำนักงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
29 เมษายน 2564

0


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 
ยุทธศาสตร์ที่  1           การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  คือ
 
แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน
 
แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนการลดรายจ่ายในครัวเรือนและชุมชน
 
แนวทางการพัฒนาที่  4  สนับสนุนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน  ที่อยู่อาศัยของประชาชนและการคุ้มครองที่ดินของรัฐ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2           การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
 
ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  คือ
 
แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 
แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสุขภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนาที่  4  รักษาความสงบเรียบร้อยภายในและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3           การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ประกอบด้วย  3  แนวทางการพัฒนา  คือ
 
แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาด้านคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกได้มาตรฐานและทั่วถึง
 
แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 
แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนา  ปรับปรุง  บำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4           การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ประกอบด้วย  2  แนวทางการพัฒนา  คือ
 
แนวทางการพัฒนาที่  1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนาที่  2  บำบัด  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5           การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
ประกอบด้วย  3  แนวทางการพัฒนา  คือ
 
แนวทางการพัฒนาที่  1  การพัฒนา  ฟื้นฟู  แหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
 
แนวทางการพัฒนาที่  2  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และการดำรงวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนาที่  3  การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6           การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
 
ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  คือ
 
แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาบุคลากรในองค์กรและท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
 
แนวทางการพัฒนาที่  2  สร้างจิตสำนึก  ค่านิยม  และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ
 
แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
แนวทางการพัฒนาที่  4  พัฒนาสำนักงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน