วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
30 พฤศจิกายน 542

23


 

พันธกิจการพัฒนา

1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

2.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

3.  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

4.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

5.   เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

7.   การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  การคมนาคมสะดวก 

2.  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

3.  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล

4.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

5.  ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.  ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

7.  ประชาชนมีสุขภาพดี

8.  พัฒนาและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

9.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน

10.ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11.ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
30 พฤศจิกายน 542

0


วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

          “คุณภาพชีวิตก้าวหน้า  โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง  ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล   ”

พันธกิจการพัฒนา

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4.  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข

7. ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

8. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       

9. การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

10. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมาย/เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมมีความสะดวกในการสัญจรไปมา

2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นภายใต้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

5. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

7. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีจุดยืนในสังคมที่เท่าเทียมกัน

8. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน

10. พัฒนา ฟื้นฟู และบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่  1           การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  คือ

แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนการลดรายจ่ายในครัวเรือนและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่  4  สนับสนุนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน  ที่อยู่อาศัยของประชาชนและการคุ้มครองที่ดินของรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่  2           การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  คือ

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสุขภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่  4  รักษาความสงบเรียบร้อยภายในและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่  2           การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  คือ

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสุขภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่  4  รักษาความสงบเรียบร้อยภายในและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่  3           การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ประกอบด้วย  3  แนวทางการพัฒนา  คือ

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาด้านคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกได้มาตรฐานและทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนา  ปรับปรุง  บำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  4           การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย  2  แนวทางการพัฒนา  คือ

แนวทางการพัฒนาที่  1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่  2  บำบัด  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  5           การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย  3  แนวทางการพัฒนา  คือ

แนวทางการพัฒนาที่  1  การพัฒนา  ฟื้นฟู  แหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ

แนวทางการพัฒนาที่  2  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และการดำรงวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่  3  การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ยุทธศาสตร์ที่  6           การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี

ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  คือ

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาบุคลากรในองค์กรและท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่  2  สร้างจิตสำนึก  ค่านิยม  และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ

แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่  4  พัฒนาสำนักงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน