เจตจำนงผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
18 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายของผู้บริหาร
30 พฤศจิกายน 542

21


1)  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ

2)  พัฒนาระบบน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ

3)  ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

4)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำพระขยางค์ให้เข้าสู่ระบบสากล  และพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อื่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

5)  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร

6)  ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร 

7)  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

9)  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

10)  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11)  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปี
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ ได้ที่นี่