มาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
11 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
27 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28 เมษายน 2566

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28 เมษายน 2566

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
19 เมษายน 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20 มกราคม 2566

37


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2565
19 ธันวาคม 2565

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
22 เมษายน 2565

176


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19 เมษายน 2565

143


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
31 มกราคม 2565

158


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
31 มกราคม 2565

142


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
31 มกราคม 2565

148


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
31 มกราคม 2565

146


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการรับสินบน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
31 มกราคม 2565

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
31 มกราคม 2565

148


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 มกราคม 2565

150


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 ตุลาคม 2564

165


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29 ตุลาคม 2564

151


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ