การรณรงค์การจัดการขยะต้นทาง
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
30 พฤศจิกายน 542

0


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน มีความรู้ในการคัดแยกและเภทขยะมูลฝอย และมีความรู้ในกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะทั่วไป ทั้งนี้พื่อเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชน โดยมีชุมชนนำร่อง 2 ชุมชน คือ หมู่ที่ 7 บ้านสองแพรก และหมู่ที่ 11 บ้านห้วยไทรเหนือเข้าร่วมกิจกรรม