ประกาศ
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์ หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100%"
30 มิถุนายน 2566

414


📣📣ประกาศ📣📣
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100%"
สามารถส่งใบสมัครและ Upload ผลงานในรูปแบบ Infographic โดยใช้ไฟล์ สกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI โดยสมัครผ่านทาง QR code หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
📌ระยะเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566