ประกาศ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง แทนตำแหน่งที่ว่าง
9 พฤษภาคม 2567

16