มาตรฐานการให้บริการ
ขั้นตอนและหลักฐานการขออนุญาตต่าง ๆ ของกองช่าง
30 พฤศจิกายน 542

395


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขั้นตอนและหลักฐานการขออนุญาตต่าง ๆ ของกองช่าง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
30 พฤศจิกายน 542

392


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรับเรื่องร้องเรียน
30 พฤศจิกายน 542

387


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรับเรื่องร้องเรียน ได้ที่นี่

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
30 พฤศจิกายน 542

398


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ที่นี่
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
30 พฤศจิกายน 542

396


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ที่นี่
การชำระภาษีป้าย
30 พฤศจิกายน 542

385


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การชำระภาษีป้าย ได้ที่นี่