คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชนงานสังคมสงเคราะห์
5 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือบริการประชาชนการขอข้อมูลข่าวสาร
5 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือบริการประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
5 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศการใช้คู่มือประชาชน
14 มีนาคม 2560

448


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการใช้คู่มือประชาชน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
14 มีนาคม 2560

458


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
14 มีนาคม 2560

476


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
14 มีนาคม 2560

430


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
14 มีนาคม 2560

441


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
14 มีนาคม 2560

427


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
14 มีนาคม 2560

426


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ได้ที่นี่
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
14 มีนาคม 2560

431


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การแจ้งขุดดิน
14 มีนาคม 2560

447


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแจ้งขุดดิน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การรับชำระภาษีป้าย
14 มีนาคม 2560

441


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับชำระภาษีป้าย ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
14 มีนาคม 2560

453


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
14 มีนาคม 2560

478


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
14 มีนาคม 2560

480


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ